FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ELŐZMÉNYEK

Ez a honlap a Mondelez Europe GmbH és a Mondelez Europe Services Gmbh. Magyarországi Fióktelepe tulajdona, és ők is üzemeltetik. Mindkét társaság a Mondelēz International cégcsoport tagja. A honlap információs célból áll az ön rendelkezésre. Ezen oldalra való belépéssel, ill. ezen oldal használatával kijelenti, hogy elfogadja a Használati feltételeket. Ha nem fogadja el a Használati feltételeket, nem használhatja oldalunkat.

A honlap ön által történő használata

Hacsak máshogy nem kerül meghatározásra, a honlap az ön személyes és nem-kereskedelmi célú használatára áll rendelkezésre. Nem módosíthat, másolhat, oszthat meg, bocsáthat rendelkezésre, adhat tovább, jeleníthet meg, mutathat be, reprodukálhat, publikálhat, adhat licenszbe, adhat át, vagy adhat el a honlapról származó információt, szoftvert, terméket vagy szolgáltatást, és nem is készíthet ezekből származtatott munkákat. Saját nem-kereskedelmi célú használatra megjelenítheti, elektronikusan másolhatja, letöltheti és kinyomtathatja a honlapon található anyagokat, feltéve, hogy nem módosítja vagy törli a szerzői jogi vagy védjegy-védettséget jelző, illetve egyéb, tulajdonjogot megtestesítő jelzéseket/értesítéseket. Előzetes írásos engedélyünk nélkül tilos a honlapon található anyagok egyéb célú használata, beleértve, de nem teljes körűen, a honlap tartalmának módosítását, reprodukálását, terjesztését, újrapublikálását, megjelenítését, vagy továbbadását.
Az ön által letöltött anyagok, beleértve, de nem teljeskörűen, a szoftvereket, file-okat, grafikákat, adatokat vagy bármely egyéb tartalmat, a mi, illetve a licensztulajdonosaink tulajdonát képezik. Ha ezen anyagokat letölti, ezeket mi visszavonható licensz formájában bocsátjuk az ön rendelkezésére. Teljes körűen és teljes érvénnyel a mi tulajdonunkat képezik a szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó szerzői jogok. Nem viszonteladhatja vagy értékesítheti az anyagokat, azokat nem fejtheti vissza, nem bonthatja szét, illetve nem konvertálhatja egyéb módon bármely más formába. Nem készíthet más honlapra mutató hiperlinket.

Védjegyek

A honlapon használt összes védjegy, szolgáltatási és kereskedelmi név (együttesen „Jegyek és nevek”) a mi védjegyeink vagy bejegyzett védjegyeink, és a mi, illetve olyan egyéb tulajdonos tulajdonát képezik, amelyek számunkra jogot biztosítottak és licenszt adtak az ilyen Jegyek és nevek használatára.
A Jegyek és nevek előzetes írásos engedélyünk nélküli használata, másolása vagy módosítása esetén megtesszük a megfelelő lépéseket.

Az ön által megosztott/feltöltött anyagok

Ön visel teljes felelősséget az ön által megosztott/feltöltött minden anyagért, beleértve azok jogszerűségét, megbízhatóságát, megfelelőségét, eredetiségét és szerzői jogát. Nem tölthet fel a honlapra, és nem oszthat meg vagy közölhet a honlapon keresztül olyan tartalmat, amely becsületsértő, rágalmazó, obszcén, fenyegető, sérti mások magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogát, gyalázkodó, illegális, vagy más okból kifogásolható, illetve amely bűncselekményt valósít meg vagy annak elkövetésére bujtogat, sérti mások jogait, vagy másféle felelősségrevonáshoz vezethet, törvényt sérthet, illetve befolyást gyakorolhat cégünk image-ére. Nem tölthet fel a honlapra kereskedelmi tartalmat.
A személyazonosításra alkalmas adatok kivételével, melyeket önről az Adatvédelmi politikánkkal összhangban gyűjthetünk, minden olyan megjegyzés, javaslat, ötlet, grafika vagy egyéb információ, melyet ön a honlapon keresztül közöl velünk, a mi tulajdonunkba kerül, még akkor is, ha a jelen megállapodást később felmondják. Mi, illetve felhatalmazottaink szabadon másolhatunk, oszthatunk meg, teríthetünk, építhetünk be vagy használhatunk egyéb módon minden olyan anyagot, melyet ön bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból megoszt/feltölt, és nem vagyunk kötelesek önt vagy másokat kártalanítani ezekért az anyagokért.

Felelősség kizárása

Nem adunk semmiféle garanciát, illetve nem teszünk semmiféle jognyilatkozatot a honlap tartalmának pontosságával vagy teljeskörűségével kapcsolatban. Ez a honlap, valamint az azon található anyagok, információk, szolgáltatások és termékek - korlátozás nélkül beleértve a szövegeket, grafikákat és linkeket - „jelen állapotban” kerülnek bemutatásra, mindenféle kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül. Amennyire ezt a vonatkozó jogszabályok a legszélesebb értelemben csak lehetővé teszik, kizárunk mindenféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem teljeskörűen a kereskedelmi forgalomba kerüléshez kapcsolódó, célszerűségre vonatkozó, visszaélésmentességi és számítógépes vírusmentességgel kapcsolatos vélelmezett garanciát, valamint az olyat, amely ügylet vagy teljesítés során merül fel. Nem teszünk jognyilatkozatot és nem garantáljuk, hogy a honlapon található funkciók megszakítás nélkül rendelkezésre állnak vagy hibától mentesek, hogy a hibát kijavítjuk, illetve hogy a honlap avagy az annak rendelkezésre állását biztosító szerver vírus- illetve egyéb káros összetevőmentes. Nem adunk garanciát és nem teszünk jognyilatkozatot a honlapon lévő anyagok használatával kapcsolatban azok teljessége, helyessége, pontossága, megfelelősége, hasznossága, időszerűsége, megbízhatósága vagy egyéb tekintetben. A fentieken túl, amilyen mértékben erre a vonatkozó jogszabályok lehetőséget adnak, ön viseli az összes szükséges szerviz, javítás vagy korrekció teljes költségét (és nem mi).

Felelősség korlátozása

Amennyire ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, nem vállalunk felelősséget semmiféle közvetlen vagy közvetett, különleges, büntető jellegű, véletlenszerű, túlzott vagy következményes kárért, vagy általában bármely kárért, még akkor is, ha előzőleg értesítettek bennünket a kár lehetőségéről, fakadjon ez bár szerződésteljesítésből származó tevékenységből, hanyagságból vagy egyéb jogalapból, és keletkezzen bár vagy legyen kapcsolatban az a honlapon rendelkezésre álló információ, szolgáltatások, termékek vagy anyagok használatával, használatra való alkalmatlanságával vagy teljesítésével. Korlátozott jogorvoslat esetén a fenti korlátozások alkalmazandóak az alapvető cél meghiúsulására való tekintet nélkül. A kétely elkerülése végett az itt állítottak nem korlátozzák a felelősségünket a hanyagságunkból elkövetett személysérülés esetében.

Kártalanítás

Beleegyezik, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a társaságot és annak tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, ügynökeit, licensztulajdonosait és beszállítóit minden olyan veszteség, kiadás, kár és költség alól - beleértve az indokolt ügyvédi és bírósági eljárási díjakat is -, amely a Felhasználási feltételek megsértéséből, vagy az ön internet címével kapcsolatos, akár az ön, akár az ön internet címével a honlapra belépő másik személy tevékenységéből származik (beleértve, de nem teljes körűen a hanyagságot és a törvénytelen eljárást).

Linkek egyéb honlapokhoz

Előfordulhat, hogy a honlapról át lehet lépni egyéb oldalakra. Ezek felett nem gyakorlunk ellenőrzést, és ön kizárólag a saját kockázatára léphet át azokra. Nem javaslunk vagy ajánlunk semmilyen, az ezen honlapon keresztül elért oldalakon található terméket vagy információt. Annak ellenőrzésére, hogy vajon még ezen a honlapon tartózkodik-e, vagy átlépett-e egy másikra, nézze meg a böngészője által jelzett URL (Uniform Resource Locator) címet.

Joghatóság

Ezt a honlapot szándék szerint csak Magyarországon („Terület”) lehet használni, és semmilyen módon nem garantáljuk vagy utalunk hallgatólagosan arra, hogy a rajta található anyagok alkalmasak lennének a Területen kívül történő használatra is. Ha a honlapot egy, a Területen kívül lévő címről látogatja meg, ezt a saját felelősségére teszi, és meg kell feleljen a vonatkozó helyi jogszabályoknak. Minden, a holnapra, illetve a honlap ön által történő használatára vonatkozó kereset esetében a Terület törvényei az irányadóak, tekintet nélkül a jogösszeütközési előírásaikra, és elfogadja, hogy a honlappal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett jogi eljárások esetén a társaság területi központja szerint illetékes bíróság gyakorol joghatóságot.

Változások a honlapon és a Felhasználási feltételekben

Bár anyagokat biztosítunk a honlap számára, nem ígérhetjük, hogy az anyagok végig rendelkezésre fognak állni az ön számára. Mindenkor jogunk van a honlap egészének vagy bármely részének megszüntetésére, az ön részére küldött külön figyelmeztetés nélkül. Fenntartjuk a jogot továbbá, hogy megváltoztassuk azokat a feltételeket és értesítéseket, amelyek mellett a honlap látogatható, és ha a változások után ön továbbra is használja a honlapot, azt úgy tekintjük, hogy elfogadta a módosított Felhasználási feltételeket. Elfogadja, hogy rendszeresen áttekinti a Felhasználási feltételeket, ellenőrizendő, hogy nem változtak-e meg.

A jelen megállapodás felmondása

A jelen megállapodás az egyik fél által történő felmondásig marad hatályban. Jogában áll bármikor felmondani azt azáltal, hogy megsemmisít a honlapról letöltött minden anyagot az összes kapcsolódó dokumentációval, másolatokkal és telepítésekkel együtt. Mindenféle értesítés nélkül jogunk van bármikor felmondani a megállapodást, ha a társaság kizárólagos véleménye szerint ön megszegte a megállapodás bármely részét vagy feltételét. Felmondás után meg kell semmisítenie minden anyagot, és nem látogathatja meg többször a honlapot.

Egyebek

Ha a megállapodás bármely része törvénytelen, nem bír tartalommal, vagy betarthatatlan, a többi része továbbra is érvényben marad. A jelen megállapodás képezi a teljes megállapodást minden tekintetben ön és közöttünk a honlap ön által történő használatával kapcsolatban.